Bakaláři
Suplování
Týdenní plán
Rozvrhy

AKTUALITY

Informační schůzka pro 1.ročníky 2023/24 / Vážení rodiče a žáci,
dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na úvodní informační schůzku, která se bude konat

dne 12. června 2023 (pondělí) od 16:00 v kulturním sále školy.

Cílem schůzky je poskytnutí informací nutných pro úspěšné zahájení a průběh studia. Je tedy nutné, aby se schůzky účastnil žák i jeho zákonný zástupce.
Ročníkové zkoušky oboru Potravinářská výroba (Cukrářské práce)08. 06. 2023 Žáci z 1.skupiny třídy 1EA v rámci odborného výcviku pod vedením paní učitelky Kinské během ročníkové zkoušky upekli nejen dobré, ale i velmi pěkné ovocné košíčky, linecká kolečka s marmeládou a krémem a kokosovou a kakaovou roládu.
Zaregistrování přihlášky ke studiu Zaregistrování přihlášky je zásadním krokem k možnému přijetí uchazeče. Přihláška ke studiu, která nebude mít všechny náležitosti, nebude registrována. Žádáme uchazeče o přesné nastudování našich kritérií pro přijetí a doložení všech potřebných dokumentů (lékařský posudek, výsledky JPZ z 1. kola přijímacího řízení, doklad o pobytu v ČR atd.) Uchazeči o maturitní studium musí splňovat kritérium minimálního počtu 20 bodů z ČJ a 10 bodů z MAT.

Pokud přijde chybně vyplněná přihláška ke studiu, nebo nebude mít všechny potřebné dokumenty, nemůže být registrována.

Kritéria přijímacího řízení naleznete na našich webových stránkách pod záložkou UCHAZEČI - Přijímací řízení na školní rok 2023/24
Krajské kolo ve fotbale kategorie VI.A19. 05. 2023 Konalo se 5. května 2023 na hřišti Bohemie Poděbrady.
Požární poplach17. 05. 2023 V úterý v podvečer se v rámci požární prevence konal požární poplach na Domově mládeže.
Veletrh AMPER Brno15. 05. 2023 Třídy prvního a druhého ročníku učebních oborů elektro navštívily mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky na brněnském výstavišti.
2. kolo přijímacího řízení - průběžné informace04. 05. 2023 V případě zájmu o naši školu sledujte výhradně naše webové stránky. Informace na některých jiných stránkách jsou často zastaralé a neúplné.
INFORMACE NA STRÁNKÁCH KRAJE JSOU PŘEDBĚŽNÉ A JSOU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNY.

V současné době se řeší odvolání uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a nebyli přijati z kapacitních důvodů.


Pro podání přihlášek do 2. kola je stanoven termín do 26. 5. 2023 a následně 5. 6. 2023 budou vyhlášeny výsledky přijímacího řízení za 2. kolo. (rychlost podání přihlášky nebude mít na rozhodnutí o přijetí žádný vliv)

Obory, u kterých vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení:
Kritéria přijímacího řízení zůstávají v platnosti i pro 2. kolo přijímacího řízení.
Součástí přihlášky na maturitní obory je i výpis z didaktických testů, který vám zašle škola/y, na kterých jste je konali v 1. kole.

4leté maturitní obory:
63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (se zaměřením na organizaci, management a marketing volného času a sportu) - 8 míst
26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (se zaměřením na informatiku, robotiku a elektroenergetiku) - 10 míst

2leté nástavbové maturitní obory
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 19 míst

3leté učební obory:
41-55-H/01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ - 7 míst
23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK - 18 míst
26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE - 1 místo
66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ - 14 míst

3leté učební obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY – kuchařské práce - 2 místa
Informace ohledně přijetí na DM16. 05. 2023 Informace ohledně přijetí na Domov mládeže budeme zasílat koncem června, až budeme znát přesný počet přijatých žáků na naší školu.
Odevzdání zápisového lístku25. 04. 2023 Podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nejzazší termín k odevzdání zápisového lístku na tříleté učební obory vzdělání je 9. 5. 2023.

Nejzazší termín k odevzdání zápisového lístku na čtyřleté maturitní obory vzdělání je 16. 5. 2023.


Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Starší aktuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj