Bakaláři
Suplování
Týdenní plán
Rozvrhy

AKTUALITY

Informace k přijímacímu řízení16. 03. 2023 V současné době jsou připravené k odeslání dopisy s registračním číslem pro všechny uchazeče.
Pokud by někdo do konce března registrační číslo neobdržel (poštou nebo emailem), kontaktujte prosím studijní oddělení p. Adamcovou na tel. 734 575 892.

Uchazečům o maturitní studium bude ještě zaslána pozvánka k jednotné přijímací zkoušce, a to emailem, který uvedli na přihlášce ke studiu.
Uchazečům - cizincům bude zase zaslána pozvánka k osobnímu pohovoru v českém jazyce.

Adamcová Lucie - studijní oddělení školy
Seminář ve firmě MISAN04. 04. 2023 Dne 24.března se třída 2NB-S zúčastnila s Ing. Černou semináře ve firmě MISAN v Lysé nad Labem na téma „Úsporná produktivita“.
Makronkový kurz28. 03. 2023 V sobotu 18.3.2023 proběhl na naší škole další makronkový kurz.
Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus21. 03. 2023 13. března hostovalo na naší škole Divadélko pro školy z Hradce Králové.
ERASMUS+ GoGreen16. 03. 2023 ERASMUS GO GREEN POKRAČUJE ...
Jednotná přijímací zkouška (na maturitní obory a nástavbové studium)09. 02. 2023 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2022/23.
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

1. termín čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín pátek 14. dubna 2023


Náhradní termín je stanoven na dny:

1.termin středa 10. května 2023
2.termín čtvrtek 11. května 2023

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání s výučním listem včetně zkráceného studia. Uchazeči jsou přijímání na základě průměrného prospěchu z předchozího vzdělání.
Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2023/202408. 02. 2023 Přihlášky ke vzdělání pro první kolo přijímacího řízení lze podat nejpozději do 1. března 2023 na všechny obory vzdělání.
Přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče. Na přihlášce mohou uchazeči uvést až dvě školy (nebo jednu se dvěma obory) v pořadí podle zájmu. Pořadí škol (oborů) musí být shodné na obou tiskopisech.

Přihlášku můžete odevzdat osobně (na studijním oddělení školy 7:00 – 15:00hod.) nebo zaslat poštou.

Po odevzdání přihlášky bude uchazečům přiděleno registrační číslo. Pokud si uchazeč zvolí dva obory na naší škole, obdrží dvě registrační čísla. Registrační číslo bude všem uchazečům zasláno poštou v informačním dopise.
Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2023/2424. 01. 2023 Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2023/24 naleznete v přiloženém souboru po rozkliknutí názvu článku.
Informace o podmínkách přijímacího řízení pro uchazeče – cizince25. 01. 2023 Doklady, které je třeba doložit:

1. Vysvědčení 8. a 9. třída
2. Zdravotní pojištění
3. Pas
4. Potvrzení o povolení pobytu v ČR (dočasné, trvalé či statut uprchlíka)
5. Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka (osobám, které se vzdělávaly alespoň 2 roky mimo území ČR v posledních 4 letech)
6. Žádost o složení zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce (pro uchazeče se statusem uprchlíka)
7. Přihláška na střední školu
8. V případě přihlášky ke studiu na všechny učební obory a maturitní obor Elektrotechnika je třeba doložit lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu

Pokud uchazeč-cizinec požádá o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a bude mu při splnění podmínek prominuta, bude jeho znalost tohoto jazyka ověřena rozhovorem sestávajícím se z následujících částí:

1) krátké představení vlastní osoby (datum a místo narození, vzdělání, záliby, motivace ke studiu) – součástí jsou odpovědi na dotazy komise k těmto oblastem
2) popis obrázku z běžného života včetně odpovědí na dotazy komise vážící se k tomuto obrázku
3) přečtení krátké ukázky textu v českém jazyce
4) zapsání krátkého textu v českém jazyce latinkou

Z rozhovoru komise pořizuje protokol obsahující závěrečné hodnocení uspěl/neuspěl v přijímacím rozhovoru, přičemž k celkovému hodnocení „uspěl“ je třeba, aby uspěl minimálně ve třech ze čtyř částí rozhovoru.
Francouzská snídaně03. 03. 2023 V neděli 26.2.2023 proběhl na naší škole další z kurzů pro veřejnost , tentokrát na téma Francouzská snídaně doma.

Starší aktuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj