Přijímací řízení na školní rok 2023/24


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, V Kolonii 1804, bude přijímat k dennímu studiu žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.
Všechny nabízené obory jsou určené pro chlapce a dívky.


Přihlášku k dennímu studiu / tiskopis předepsaný MŠMT / čitelně vyplněnou ve všech příslušných rubrikách včetně PODPISU uchazeče, PODPISU zákonného zástupce, POTVRZENÍ lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání v návaznosti na zvolený obor vzdělání (1. strana přihlášky, nutnost dodat u všech učebních oborů a u maturitního oboru Elektrotechnika a Provozní elektrotechnika) a POTVRZENÍ prospěchu na ZŠ (2. strana přihlášky), podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy,
a to nejpozději do 1. 3. 2023.
Přijímací řízení bude probíhat současně pro všechny uvedené obory vzdělání. V případě zájmu o dva obory vzdělání je nutné podat na každý obor samostatnou přihlášku.Kritéria pro přijímací řízení ve školním roce 2022/2023 (na školní rok 2023/24)

Pro 4leté maturitní obory určené absolventům základních škol:


Lékařský posudek je třeba dodat u maturitního oboru Elektrotechnika, u oboru Ekonomika a podnikání není lékařský posudek vyžadován.

Základní kritérium - průměrný prospěch a výsledek jednotných přijímacích zkoušek
(*výjimka - viz Poznámky)

Průměrný prospěch – max. 100 bodů:
v 1. pololetí 8. ročníku - 1,00 – 30 bodů; 3,50 – 0 bodů
v 2. pololetí 8. ročníku - 1,00 – 30 bodů; 3,50 – 0 bodů
v 1. pololetí 9. ročníku - 1,00 – 40 bodů; 3,50 – 0 bodů

Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body. Počet bodů se s průměrem lineárně snižuje.
Průměrný prospěch bude navýšen v případě, že je uchazeč z některého předmětu na vysvědčení nehodnocen.
Navýšení je 0,5 hodnoty průměru za každý na vysvědčení nehodnocený předmět. Pokud bude nehodnocení předmětu na vysvědčení do doby vydání rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení nahrazeno známkou (tj. uchazeč si klasifikaci doplní), navýšení průměrného prospěchu za nehodnocený předmět bude zrušeno.

Jednotná přijímací zkouška
– max. 100 bodů: český jazyk a literatura – 0 – 50 bodů1) a matematika – 0 – 50 bodů2)

Minimální hranice pro splnění podmínek přijímacího řízení je dosažení alespoň 20 bodů v didaktickém testu z českého jazyka a 10 bodů v didaktickém testu z matematiky.

1) U uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury škola ověří znalost českého jazyka pohovorem dle § 20 odst. 4 školského zákona. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné zkoušky a těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou pak zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů.

2)
Na základě opatření obecné povahy mohou cizinci s dočasnou ochranou zvolit konání jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce nebo v českém jazyce (v tomto případě je čas prodloužen o 25% a lze využít překladový slovník).
Body za průměrný prospěch budou vynásobeny koeficientem 0,4 a za přijímací zkoušky koeficientem 0,6.
Bodová hranice pro přijetí na jednotlivé obory podle základního kritéria je stanovena v tabulce na konci tohoto dokumentu. V případě nenaplněné kapacity třídy v daném oboru může být (nemusí) bodová hranice pro přijetí snížena.
Uchazeči jsou přijímáni do plné kapacity třídy a oboru podle pořadí dle získaných bodů.

V případě bodové shody rozhodují pomocná kritéria
- lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky v pořadí - celkem, matematika, český jazyk a literatura
- osobní pohovor (0-10 bodů)

Uchazeči vzdělávající se podle RVP pro základní školy s podpůrnými opatřeními od stupně 3 (žáci s LMP), podle RVP pro základní školy speciální a uchazeči vycházející z nižšího než 9. ročníku ZŠ, nebudou na maturitní obory přijati.

Předpokladem nástupu ke studiu je prokázání úspěšného absolvování 9. ročníku základní školy.


Pro 3leté učební obory určené absolventům základních škol:

U všech učebních oborů je vyžadován lékařský posudek ke studiu.

Základní kritérium - průměrný prospěch (*výjimka viz Poznámky)

Průměrný prospěch – max. 100 bodů -
v 1. pololetí 8. ročníku - 1,00 – 30 bodů; 3,50 – 0 bodů
v 2. pololetí 8. ročníku - 1,00 – 30 bodů; 3,50 – 0 bodů
v 1. pololetí 9. ročníku - 1,00 – 40 bodů; 3,50 – 0 bodů

Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body. Počet bodů se s průměrem lineárně snižuje. Pokud se žák hlásí z nižšího než 9. ročníku, je mu za chybějící vysvědčení přidělen průměrný prospěch 5,00. Průměrný prospěch bude navýšen v případě, že je uchazeč z některého předmětu na vysvědčení nehodnocen. Navýšení je 0,5 hodnoty průměru za každý na vysvědčení nehodnocený předmět. Pokud bude nehodnocení předmětu na vysvědčení do doby vydání rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení nahrazeno známkou (tj. uchazeč si klasifikaci doplní), navýšení průměrného prospěchu za nehodnocený předmět bude zrušeno.

Bodová hranice pro přijetí na jednotlivé obory podle základního kritéria je stanovena v tabulce na konci tohoto dokumentu. V případě nenaplněné kapacity třídy v daném oboru může být (nemusí) bodová hranice pro přijetí snížena.
Uchazeči jsou přijímáni do plné kapacity třídy a oboru podle pořadí dle získaných bodů.

Uchazečům, kteří se vzdělávají podle RVP pro základní školy s podpůrnými opatřeními od stupně 3 (žáci s LMP), podle RVP pro základní školy speciální, je u učebních oborů typu „H“ odečteno 50 bodů. U učebních oborů typu „E“ se body neodečítají.

V případě bodové shody rozhoduje pomocné kritérium – osobní pohovor (-10 až +10 bodů)

Uchazeči, kteří nesplní základní kritérium, mohou být přijati na základě individuálního posouzení pomocného kritéria.Pro nástavbové obory – denní forma studia:

U oboru Provozní elektrotechnika je vyžadován lékařský posudek. Na obor Podnikání a Provozní technika lékařský posudek není vyžadován.

Základní kritérium - průměrný prospěch a výsledek jednotných přijímacích zkoušek.
(*výjimka - viz poznámky)

Průměrný prospěch – max. 100 bodů:
v 1. pololetí 3. ročníku – 1,00 – 100 bodů; 3,50 – 0 bodů

Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body. Počet bodů se s průměrem lineárně snižuje.
Průměrný prospěch bude navýšen v případě, že je uchazeč z některého předmětu na vysvědčení nehodnocen. Navýšení je 0,5 hodnoty průměru za každý na vysvědčení nehodnocený předmět. Pokud bude nehodnocení předmětu na vysvědčení do doby vydání rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení nahrazeno známkou (tj. uchazeč si klasifikaci doplní), navýšení průměrného prospěchu za nehodnocený předmět bude zrušeno.

Uchazeče z učebních oborů kategorie „E“ nepřijímáme.

Jednotná přijímací zkouška – max. 100 bodů : český jazyk a literatura – 0 – 50 bodů1) a matematika – 0 – 50 bodů2)

Minimální hranice pro splnění podmínek přijímacího řízení je dosažení alespoň 20 bodů v didaktickém testu z českého jazyka a 10 bodů v didaktickém testu z matematiky.

1) U uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury škola ověří znalost českého jazyka pohovorem dle § 20 odst. 4 školského zákona. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné zkoušky a těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou pak zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů.

2)Na základě opatření obecné povahy mohou cizinci s dočasnou ochranou zvolit konání jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce nebo v českém jazyce (v tomto případě je čas prodloužen o 25% a lze využít překladový slovník).
Body za průměrný prospěch budou v 1. kole vynásobeny koeficientem 0,4 a body za přijímací zkoušky koeficientem 0,6.

Bodová hranice pro přijetí na jednotlivé obory podle základního kritéria je stanovena v tabulce na konci tohoto dokumentu. V případě nenaplněné kapacity třídy v daném oboru může být (nemusí) bodová hranice pro přijetí snížena.
Uchazeči jsou přijímáni do plné kapacity třídy a oboru podle pořadí dle získaných bodů.

V případě bodové shody rozhodují pomocná kritéria.
- lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky v pořadí - celkem, matematika, český jazyk a literatura
- osobní pohovor (0-10 bodů)

Předpokladem nástupu ke studiu je předložení výučního listu.


Pro zkrácené studium učebních oborů (studium pro absolventy středních škol).

Pro zkrácené studium je vyžadován lékařský posudek ke studiu na všechny učební obory.

Základní kritérium - průměrný prospěch v 1. pololetí ve 4. ročníku maturitního studia nebo průměrný prospěch v 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru kategorie H (*výjimka – viz Poznámky)

Průměrný prospěch - max. 100 bodů – průměr 1,00 – 100 bodů; 3,50 – 0 bodů.
Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body. Počet bodů se s průměrem lineárně snižuje.
Průměrný prospěch bude navýšen v případě, že je uchazeč z některého předmětu na vysvědčení nehodnocen. Navýšení je 0,5 hodnoty průměru za každý na vysvědčení nehodnocený předmět. Pokud bude nehodnocení předmětu na vysvědčení do doby vydání rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení nahrazeno známkou (tj. uchazeč si klasifikaci doplní), navýšení průměrného prospěchu za nehodnocený předmět bude zrušeno.

Bonusové body
- uchazeči s maturitním a vyšším vzděláním v oboru dané kategorie – (+ 25 bodů)
- uchazeči s maturitním vzděláním v jiném oboru a vyučení v oboru dané kategorie – (+ 15 bodů)

Bodová hranice pro přijetí na jednotlivé obory podle základního kritéria je stanovena v tabulce na konci tohoto dokumentu. V případě nenaplněné kapacity třídy v daném oboru může být (nemusí) bodová hranice pro přijetí snížena.
Uchazeči jsou přijímáni do plné kapacity třídy a oboru podle pořadí dle získaných bodů.
Uchazeči, kteří nesplní základní kritérium, mohou být přijati na základě individuálního posouzení pomocného kritéria: - osobní pohovor (0-10 bodů)

Podmínkou nástupu ke studiu je, aby uchazeči prospěli ve druhém pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou nebo získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání v oboru kategorie H


* Poznámky:
1) Škola si vyhrazuje právo neotevřít příslušný obor vzdělání a nepřijmout uchazeče, i když splnili podmínky přijímacího řízení, pokud bude počet uchazečů menší než 15 u maturitních oborů a menší než 10 u nematuritních oborů.

2) U uchazečů, kteří na střední škole již studovali a své studium předčasně ukončili z jakéhokoliv důvodu, je žádost o přijetí posuzována individuálně. Přihlíží se k předchozímu průběhu studia na střední škole a podle jeho průběhu jsou uchazeči odečteny body v rozsahu 0b až 100b.
Posuzuje se: absence, chování, prospěch, počet předchozích nedokončených studií.

3) Předloží-li uchazeč jako podklad pro přijímací řízení vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020, nebude hodnoceno. Uchazeč obdrží za toto pololetí stejné body jako za hodnocení 1. pololetí téhož školního roku (tj. 2019/2020)

Obory
vzdělání SŠ
Kód oboruPlánovaný
počet přijímaných žáků*
Počet
tříd (skupin)*
Bodová hranice pro přijetí
Elektrotechnika 26-41-M/0130145
Ekonomika
a podnikání
63-41-M/0130145
Strojní
mechanik
23-51-H/0130130
Mechanik
opravář motorových vozidel
23-68-H/0130135
Elektrikář
silnoproud
26-51-H/0230135
Elektromechanik
pro zařízení a přístroje
26-52-H/0130135
Opravář
zemědělských strojů
41-55-H/0130130
Operátor
skladování 
66-53-H/0130125
Potravinářská
výroba
29-51-E/0114110
Stravovací a ubytovací služby65-51-E/0114110
Strojírenské práce23-51-E/0114110
Provozní
technika
23-43-L/5125135
Provozní
elektrotechnika
26-41-L/5225135
Podnikání64-41-L/5130135
Mechanik opravář motorových vozidel - zkrácená forma23-68-H/0112135
Elektrikář silnoproud - zkrácená forma26-51-H/0212135
* po 1. kole přijímacího řízení může být počet celkově přijímaných žáků snížen z důvodu vytvoření víceoborových tříd


______________________
Ing. Jiří Hubálek
ředitel SOŠ a SOU Nymburk


Soubory ke stažení:Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2023/24Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2023/24
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj