Výsledky přijímacího řízení


Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní výsledky přijímacího řízení na obory s výučním listem dne 22. 4. 2023 zde na webu školy a na nástěnce u vchodu do školy.
Výsledky přijímacího řízení na maturitní obory vzdělání zveřejní dne 28. - 30. 4. 2023. Ředitel školy zveřejní výsledky pořadí uchazečů pod registračním číslem.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí se písemně nezasílá. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.

V případě přijetí je přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče povinen doručit škole zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Nepřijatí uchazeči se mohou dostavit pro rozhodnutí o nepřijetí osobně na studijním oddělení školy po zveřejnění výsledků dne 24. 4. 2023 pro učební obory a dne 2. 5. 2023 pro maturitní obory, současně poskytneme informace o dalších možnostech vzdělávání na naší škole (odvolání, případná volná místa v jiných oborech vzdělání). Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou následující den.

Nepřijatý uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání lze podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím naší školy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj