Výsledky přijímacího řízení

V přiloženém souboru naleznete výsledky 1.kola i 2.kola přijímacího řízení na učební a maturitní obory vzdělání pro školní rok 2023/2024.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí se písemně nezasílá.

Nepřijatí uchazeči z 2. kola přijímacího řízení se mohou dostavit pro rozhodnutí o nepřijetí osobně na studijním oddělení školy po zveřejnění výsledků dne 6. - 7. 6. 2023. Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou následující den.

V případě přijetí je přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče povinen doručit škole zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Týká se to uchazečů o tříleté učební obory a čtyřleté maturitní obory vzdělání. Uchazeči o nástavbové studium a zkrácené studium zápisový lístek neodevzdávají.

Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.


Soubory ke stažení:Seznam NEpřijatých uchazečů na maturitní obory vzděláníSeznam nepřijatých uchazečů na učební obory vzdělání pro školní rok 2023/24Seznam přijatých na nástavbové studiumSeznam přijatých uchazečů na maturitní obory Seznam přijatých uchazečů na učební obory vzdělání pro školní rok 2023/24Výsledky 2. kola přijímacího řízeníVýsledky 2. kola přijímacího řízení - seznam nepřijatých uchazečůVzor odvolání
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj