Základní informace

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE A STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI NYMBURK

Spolek je dobrovolnou, nezávislou, neziskovou a nepolitickou organizací sdružující rodiče a další zákonné zástupce a přátele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Nymburk, kteří se zajímají o výchovu a výuku žáků v této organizaci.
Adresa sídla spolku je Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, V Kolonii 1804 288 02 Nymburk.
Spolek je registrovaný u Městského soudu v Praze, číslo spisové značky L 4908/MSPH (zapsáno v obchodním rejstříku).

číslo účtu: 20232191/0100, (do zprávy pro příjemce uveďte jméno syna/dcery + třídu)

Cílem spolku je:
a) respektování práv, potřeb a zájmů žáků,
b) komunikace rodičů a zákonných zástupců žáků s vedením školy a spolupráce s ním,
c) vzájemná spolupráce a podpora mezi rodiči a pedagogickými pracovníky,
d) vytváření zdrojů pro mimoškolní činnost žáků,
e) podpora účasti žáků na soutěžích.

Činnost spolku:
SRPŠ při SOŠ a SOU Nymburk pomáhá organizaci při plnění jejího poslání - koordinuje a sjednocuje výchovné působení školy a rodičů, podává podněty pro rozvoj školy, poskytuje zpětnou vazbu výchovného a vzdělávacího působení na žáky.
Spolek je řízen výborem, který je složen ze zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků jednotlivých tříd školy. Činnost výboru je řízena předsedou, který je volen z řad členů výboru. Zasedání výboru probíhá třikrát do roka.
Členové spolku jsou informováni o aktivitách školy prostřednictvím členů výboru. Členové spolku prostřednictvím členů výboru spolurozhodují o čerpání peněžních prostředků spolku, který je tvořen z příspěvků žáků. Spolek přispívá na mimořádná stipendia za výborný prospěch, odměny pro žáky za umístění v soutěžích a olympiádách, na kulturní akce a exkurze žáků, na žákovské akce (maturitní plesy, zájezdy do zahraničí, sportovní dny).
Příspěvek do fondu spolku činí 300 Kč na rodinu a školní rok.


Soubory ke stažení:SRPŠ - hospodaření roku 2020Stanovy SRPŠZpráva o hospodaření SRPŠ za rok 2021Zpráva o hospodaření SRPŠ za rok 2022
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj