Podmínky pro přijetí na DM

pro umísťování žáků a studentů v Domově mládeže Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk

Obecné podmínky
Dle § 4, vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, o umisťování žáků a studentů v domově mládeže a internátu rozhoduje o umístění v Domově mládeže SOŠ a SOU Nymburk ředitel SOŠ a SOU Nymburk na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka a zletilým žákem do termínu vypsaného SOŠ a SOU Nymburk na každý školní rok. Přihláška musí být podána na tiskopisu vydaném SOŠ a SOU Nymburk.

Při umísťování žáka nebo studenta se přihlíží:
- ke vzdálenosti místa bydliště žáka nebo studenta
- dopravní obslužnosti z místa bydliště žáka nebo studenta
- k sociálním poměrům a zdravotnímu stavu a věku žáka nebo studenta

Ředitel písemně vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka a zletilého žáka o umístění nebo neumístění do Domova mládeže SOŠ a SOU Nymburk.
Rozhodnutí ředitele o umístění či neumístění v Domově mládeže SOŠ a SOU Nymburk nepodléhá správnímu řízení.

Distribuce přihlášek:
- zájemci z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků přijímaných do škol naleznou přihlášku na webových stránkách SOŠ a SOU Nymburk v sekci Domov mládeže
- přihlášky do domova mládeže jsou veřejnosti dostupné také v Domově mládeže SOŠ a SOU Nymburk k osobnímu vyzvednutí

Zrušení závazné přihlášky
Závaznou přihlášku pro přijetí do Domova mládeže SOŠ a SOU Nymburk je možné zrušit pouze písemně. Písemnou výpověď je možno doručit poštou na adresu SOŠ a SOU Nymburk nebo emailem na email: martincova@copnb.cz .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj