Školní poradenské pracoviště


Školní poradenské pracoviště SOŠ a SOU Nymburk (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.
K hlavním cílům ŠPP patří podpora všech aktivit vedoucích k:
 vylepšení celkového sociálního a vzdělávacího prostředí školy
 zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 snižování studijní neúspěšnosti
 posílení pozitivních vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků, pedagogy, subjekty podílejícími se na činnosti školy (PPP, OSPOD atd.) a veřejností
 rozšíření oblastí primární prevence na různé druhy nežádoucích jevů (záškoláctví, nevhodné chování žáků, vnášení zakázaných předmětů do prostorů školy, různé způsoby užívání tabákových výrobků a alkoholu, tzv. šikana, nealkoholové OPL, nebezpečí na internetu atd.)
Činnost ŠPP zajišťuje vedení škola, výchovný poradce a metodik prevence ve spolupráci s třídními učiteli a s ostatními pedagogickými pracovníky školy.

ÚKOLY ŠPP
1. Rozvoj a podpora zdravých vztahů ve škole a s jejím okolím
2. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
3. Prevence negativních jevů
4. Kariérové poradenství
5. Rozšíření poradenské služby pro žáky s poruchami chování a jejich rodiče
6. Spolupráce s dalšímu subjekty se vztahem k dané problematice (PPP, OSPOD atd.)

KONTAKTY: http://www.copnb.cz/cz/kontakty.php
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ: 325 512 154, 734 575 892
VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Jindra BUBENÍKOVÁ tel. linka 126, 732 222 862
METODIK PREVENCE: Mgr. Petr Červinka tel. linka 149

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajímá Tě studium na vysoké škole, vyšší odborné škole či nástavbové studium?
Potřebuješ vyřešit nějaké problémy se studiem nebo osobní problémy ve třídě?
Potřebné informace můžeš získat u výchovného poradce:

Mgr. Jindra Bubeníková kabinet č. 23
e-mail: bubenikova@copnb.cz
tel.: 732 222 862


Konzultační hodiny:

Lichý týden: Pondělí 7.15 –7.45
Pátek 7.15 – 7.45

Sudý týden: Úterý 7.15 - 7.45
Pátek 7.15 – 7.45 nebo konzultace v jiném termínu dle dohody.

Kontakt na PPP Nymburk: soubor ke stažení


Soubory ke stažení:pracovní doba PPP
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj