Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Domov mládeže

Od 1.3.2019 přišlo v platnost nové bezpečnostní opatření v prostorách DM, se kterým byli seznámeni všichni ubytovaní.


V dokumentech DM jsou k dispozici tiskopisy k ubytování pro školní rok 2019/2020 pro nové i stávající ubytované.
Nově nastupující uchazeči vytisknou, vyplní a doručí na adresu DM - Přihlášku k ubytování, Souhlasné prohlášení zákonného zástupce/ Souhlasné prohlášení zletilého žáka,
Přihlášku ke stravování a Prohlášení při nástupu do DM (tento dokument se vyplněný předá v den nástupu k ubytování v DM).

Všechny důležité informace o ubytování naleznete v přihlášce, případně nás kontaktujte na telefonním čísle 733 715 240.

Mgr. Radka Slováková

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Domov mládeže při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Nymburk patří k největším školským zařízením tohoto typu v regionu.

Je umístěn ve vysokopodlažní budově a nachází se v prostorech 3. – 6. patra. Pokoje jsou třílůžkové, s vlastním sociálním zařízením. Na každém podlaží je k dispozici vybavená kuchyňka a kulturní místnost s televizí a tzv. učebna. Vybavení učeben je materiálně zcela vyhovující jakýmkoliv potřebám smysluplného využití volného času. Učebny se využívají ke studijním účelům, zájmovým činnostem a cvičení. Jedna z učeben disponuje stolním tenisem a část jejích prostor slouží jako relaxační zóna volného času.

Mimo žáků školy jsou zde ubytováni také studenti dalších středních a vyšších odborných škol. Dále je zde ubytována specifická skupina studentů složená z hráčů basketbalu, kteří domov mládeže využívají jako své zázemí.
V areálu školy se nachází víceúčelová sportovní hala BIOS, která je pro ubytované k dispozici 2x v týdnu v rozsahu čtyř hodin. Její vybavení poskytuje mnoho příležitostí ke sportovnímu vyžití. Zájem o sportovní aktivity je z řad ubytovaných značný. V jarních a letních měsících, za příznivého počasí využívají ubytovaní ke sportovním aktivitám venkovní prostory areálu školy. Mezi sportovní potřeby, které si lze zapůjčit od vychovatelek patří frisbee, soft tenis, míče na fotbal, volejbal a basketbal.

Personálně provoz domova mládeže zajišťuje 5 vychovatelek a 2 asistentky vychovatele. Ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště je současně i ředitelem domova mládeže. Domov mládeže je v provozu v průběhu školního roku s výjimkou prázdnin vždy od neděle od 18 hodin do pátku do 15 hodin.
Víkendový provoz je zajištěn pro ubytované hráče basketbalu na základě smlouvy s BA Nymburk.

Cílem domova mládeže je smysluplné naplnění volného času ubytovaných. V průběhu celého školního roku si studenti mohou vybrat z bohaté nabídky sportovních, kulturních i vzdělávacích akcí, nechybí besedy a přednášky se zajímavými osobnostmi i odborníky.
Základním principem strategie uplatňované na domově mládeže je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti. V tomto smyslu vedou vychovatelky důsledně a systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka.
V rámci prevence jsou volnočasové aktivity studentů ubytovaných v domově mládeže organizovány tak, aby při nich došlo k využití následujících způsobů a metod práce:

• Práce s tiskem, publikování, využití internetu v přípravě na vyučování.
• Exkurze.
• Výklad.
• Besedy a diskuze s odborníky.
• Metody aktivního sociálního učení (asertivní chování, sebeovládání).
• Proč a jak odmítat alkohol a drogy
• Práce ve dvojicích a ve skupině při řešení problémů.
• Individuální přístup k žákům.

Pro žáky jsou organizovány různé jednorázové akce, které jsou zaměřeny do oblasti poznávání města a jeho okolí, kulturní akce, aktivity, jejichž cílem je zlepšení prostředí školy, případně se studenti aktivně zapojují do realizací výzdoby k různým výročím a událostem. Součástí práce vychovatelek je také organizace besed s odborníky na aktuální témata s akcentem na problematiku možných rizik provázejících sociálně patologické jevy – kriminalita a trestní zodpovědnost, důsledky závislostí, zdravotní rizika, rozpad sítě rodinných a sociálních vztahů atd.
Podle finančních možností a podle zájmu se studenti účastní různých kulturních, sportovních a společenských akcí, které jsou pořádány nejenom ve městě např. taneční kurzy, ale i v blízkém okolí. V rámci naplňování cílů MPP domov mládeže spolupracuje s výchovnou poradkyní i s metodikem prevence a snaží se navazovat další, oboustranně výhodné, kontakty s nestátními organizacemi, které se danou problematikou, zejména prevencí sociálně patologických jevů s akcentem na kvalitní náplň volného času dětí a mládeže, zabývají.

O přijetí žáka/studenta k ubytování a umístění žáka rozhoduje ředitel DM SOŠ a SOU Nymburk. Přihláška do DM platí jeden školní rok a ubytování není nárokové.

Uzávěrka přihlášek pro školní rok 2018/19 je do 15. 6. 2018. Přihlášku je nutné doručit na adresu DM SOŠ a SOU Nymburk. Rozhodnutí o přijetí oznámí ředitel DM zákonným zástupcům, nebo zletilým žákům písemně do 30. 7. 2018. Přihlášky lze podávat i v průběhu školního roku. Rozhodnutí o přijetí obdržíte v tomto případě do 15 dnů.

Nástup k ubytování pro školní rok 2018/2019:
Neděle 2. 9. 2018 od 18:00 do 21:00 hodin, žáci 1. ročníků a noví žáci v 17:00 hodin.
Pondělí 3. 9. 2018 v průběhu dne.

Při nástupu k ubytování žáků 1. ročníků a nových uchazečů je třeba předat:
1 ks fotografie (formát na OP)
1 ks visací zámek
150,- Kč čip k odběru stravy (nebo ISIC kartu)
Všichni ubytovaní:
Doložit kopii záručního listu, případně potvrzenou elektrorevizi na elektrospotřebiče, následně používané v domově mládeže.

Kontakt: Recepce: 325 512 154, 325 512 182, 325 514 263
GSM DM: 733 715 240
Email: slovakova@copnb.cz, vychovatelkyNBK@seznam.cz

Ubytování: cena za ubytování činí 1300,- Kč za kalendářní měsíc (může se měnit v průběhu roku) a hradí se do 25. dne předchozího měsíce. Výše úplaty se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v měsíci (§ 5 vyhlášky 108/2005 Sb. ve znění novely 436/2010 Sb.). Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodu organizace vyučování ve škole, opakovaně nebude v DM ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží (např. střídání teoretického a praktického vyučování, lyžařský kurz v zimě a odborná praxe na jaře apod.) na základě písemné žádosti. Rozhodnutím ředitele a na základě písemné žádosti zákonných zástupců nebo zletilého žáka může být snížena úplata plátci, který pobírá sociální příplatek dle § 20, odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění.

Strava: cena stravy činí 85,- Kč/den (podle cenového vývoje může být upravena). Strava bude hrazena během školního roku bankovním převodem a to vždy nejpozději k termínu 25. předchozího měsíce. První platba nově ubytovaného žáka probíhá hotově v kanceláři vedoucí ŠJ, kde ubytovaný obdrží údaje k platbě a za poplatek 150,- Kč čip k terminálu. Ubytovaní žáci, kteří disponují kartou ISIC nemusí zakupovat čip ke stravování. Spolu s platbou přineste vyplněnou přihlášku ke stravování – dostupná na webu DM, nebo ŠJ.

Služby: 1x za 2 týdny výměna lůžkovin, pravidelný úklid. Úklidové a toaletní potřeby zajišťuje DM.

Ubytovaní žáci jsou povinni: dodržovat Vnitřní řád domova mládeže, směrnice a řády školy, bezpečnostní a požární předpisy, pravidla chování. Práva a povinnosti ubytovaných žáků jsou stanovena Vnitřním řádem DM, se kterým je žák seznámen a jímž je povinen se řídit. Při závažném porušení vnitřního řádu může být žáku/studentovi rozhodnutím ředitele DM ukončeno ubytování. V případě úmyslného poškození majetku je ubytovaný povinen uhradit škodu.

Onemocnění: onemocní-li žák během ubytování, je odeslán domů se zprávou lékaře – v těžších případech je postup konzultován s rodiči. Jestliže žák/student onemocní doma, je zákonný zástupce žáka, případně zletilý žák/student sám povinen informovat vychovatelky DM.

Organizace v DM se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb.) a vyhláškou MŠMT o školských výchovných a ubytovacích zařízeních… (vyhláška č. 108/2005 Sb.) v platném znění.
Osobní údaje jsou zpracovány a uchovávány podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky MŠMT ČR č.364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky …, ve znění později vydaných předpisů. S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Mgr. Radka Slováková
V edoucí DM Nymburk
tel.733 715 240
e-mail:slovakova@copnb.cz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj