Ochrana osobních údajů

Obecné informace o zpracování osobních údajů

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, IČO: 14451026 (dále jen SOŠ a SOU): je příspěvkovou organizací Středočeského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

V rámci zajišťování svých činností provádí SOŠ a SOU, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:
• Přijímání do 1. ročníku a dalších ročníků vzdělávání
• Zajištění průběhu a ukončování středního vzdělávání
• Zajištění dalšího vzdělávání a uznávání kvalifikací
• Zajištění odborného výcviku a odborné praxe u třetích osob
• Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků
• Vzdělávání v programu Erasmus+ nebo jiných projektech
• Poskytování poradenských služeb ve škole a spolupráce s poradenskými pracovišti (PPP, SPC)
• Ubytování žáků v domově mládeže
• Ubytování cizích osob za úplatu
• Zajištění školního stravování a stravování pro cizí strávníky
• Výběrových řízení na zaměstnance
• Pracovněprávní a mzdové agendy
• Evidence uchazečů o zaměstnání
• Evidence úrazů
• Ochrany majetku a osob
• Prezentace SOŠ a SOU
• Organizace zájezdů, exkurzí a sportovních kurzů
• Vydávání školních průkazů
• Projektů, žádostí o dotace
• Vedení účetnictví SOŠ a SOU
• Smluv, objednávek služeb, zakázkové činnosti

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí:
V rámci akcí (např. školní ples, výstava, koncert, sportovní, odborné a jiné soutěže nebo prezentace, dny otevřených dveří atd.) pořádaných SOŠ a SOU nebo akcí, kterých se SOŠ a SOU zúčastní, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace školy. SOŠ a SOU nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Informace o zpracování osobních údajů:
1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.
2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.
3) Při zpracování osobních údajů u SOŠ a SOU nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
5) Máte právo:
• požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům a osobním údajům žáka,
• požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u SOŠ a SOU jsou nepřesné),
• požadovat vymazání osobních údajů žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
• podat stížnost u dozorového orgánu.
6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
7) Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
8) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
• Monika Lahodová
tel.:325 512 154 email: lahodova@copnb.cz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj