Přijímací řízení

Pozor změna termínu zveřejnění výsledků 1.kola přijímacího řízení!!!

Výsledky 1.kola přijímacího řízení na všechny obory vzdělání (maturitní i učební) budou zveřejněny dne 19. května 2021 na webových stránkách školy a na nástěnce u vchodu do školy.

Tudíž se mění i datum odevzdání zápisového lístku a to na 2. června 2021 (nejpozději do 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků).

Kritéria pro přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 (na školní rok 2021/22) - (Opatření ředitele č. 2/2021)


Výsledky 1.kola přijímacího řízení na všechny obory vzdělání (maturitní i učební) budou zveřejněny dne 19. května 2021 na webových stránkách školy a na nástěnce u vchodu do školy. Tudíž se mění i datum odevzdání zápisového lístku a to na 2. června 2021 (nejpozději do 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků).1.kolo přijímacího řízení: do 1. 3. 2021


Pro 4-leté maturitní obory určené absolventům základních škol:

Základní kritérium - průměrný prospěch a v 1. kole výsledek jednotných přijímacích zkoušek
(*výjimka viz. poznámky)

Průměrný prospěch – max. 100 bodů:
v 1. pololetí 8. ročníku – 1,00 – 60 bodů; 3,50 – 0 bodů
v 1. pololetí 9. ročníku - 1,00 – 40 bodů; 3,50 – 0 bodů

Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body. Počet bodů se s průměrem lineárně snižuje.

Jednotná přijímací zkouška (může být zrušena – viz poznámky)
– max. 100 bodů:
český jazyk a literatura – 0 – 50 bodů **)
matematika – 0 – 50 bodů

**) U uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury škola ověří znalost českého jazyka pohovorem dle § 20 odst. 4 školského zákona. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné zkoušky a těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou pak zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů.
Body za průměrný prospěch budou vynásobeny koeficientem 0,4 a za přijímací zkoušky koeficientem 0,6.

Bodová hranice pro přijetí podle základního kritéria bude stanovena po zpracování přihlášek do 1. kola přijímacího řízení a dále vždy po zpracování přihlášek v dalších kolech.

Uchazeči vzdělávající se podle RVP pro základní školy s podpůrnými opatřeními od stupně 3 (žáci s LMP), podle RVP pro základní školy speciální a uchazeči vycházející z nižšího než 9. ročníku ZŠ, nebudou na maturitní obory přijati.
V případě bodové shody rozhodují pomocná kritéria.

Pomocná kritéria
- lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky (1. kolo) v pořadí - celkem, matematika, český jazyk a literatura
- osobní pohovor (0-10 bodů)

Předpokladem nástupu ke studiu je prokázání úspěšného absolvování 9. ročníku základní školy.


Pro 3-leté učební obory určené absolventům základních škol:

Základní kritérium - průměrný prospěch (*výjimka viz poznámky)

Průměrný prospěch – max. 100 bodů:
v 1. pololetí 8. ročníku – 1,00 – 60 bodů; 3,50 – 0 bodů
v 1. pololetí 9. ročníku - 1,00 – 40 bodů; 3,50 – 0 bodů

Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body. Počet bodů se s průměrem lineárně snižuje. Pokud se žák hlásí z nižšího než 9. ročníku, je mu za chybějící vysvědčení přidělen průměrný prospěch 5,00.

Bodová hranice pro přijetí podle základního kritéria bude stanovena po zpracování přihlášek do 1. kola přijímacího řízení a dále vždy po zpracování přihlášek v dalších kolech.

Uchazečům, kteří se vzdělávají podle RVP pro základní školy s podpůrnými opatřeními od stupně 3 (žáci s LMP), podle RVP pro základní školy speciální, je u učebních oborů typu „H“ odečteno 50 bodů. U učebních oborů typu „E“ se body neodečítají. V případě bodové shody rozhoduje pomocné kritérium.

Uchazeči, kteří nesplní základní kritérium, mohou být přijati na základě individuálního posouzení pomocného kritéria.

Pomocné kritérium – osobní pohovor (0-10 bodů)


Pro nástavbové obory – denní forma studia:

Základní kritérium - průměrný prospěch a v 1. kole výsledek jednotných přijímacích zkoušek.
(*výjimka viz poznámky)

Průměrný prospěch – max. 100 bodů:
v 1. pololetí 3. ročníku – 1,00 – 100 bodů; 3,50 – 0 bodů

Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body. Počet bodů se s průměrem lineárně snižuje. Uchazeče z učebních oborů kategorie „E“ nepřijímáme.

Jednotná přijímací zkouška (může být zrušena – viz poznámky)
– max. 100 bodů:
český jazyk a literatura – 0 – 50 bodů **)
matematika – 0 – 50 bodů

**) U uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury škola ověří znalost českého jazyka pohovorem dle § 20 odst. 4 školského zákona. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné zkoušky a těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou pak zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů.
Body za průměrný prospěch budou v 1. kole vynásobeny koeficientem 0,4 a body za přijímací zkoušky koeficientem 0,6.

Bodová hranice pro přijetí podle základního kritéria bude stanovena po zpracování přihlášek do prvního kola přijímacího řízení a dále vždy po zpracování přihlášek v dalších kolech.
V případě bodové shody rozhodují pomocná kritéria.

Pomocná kritéria
- lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky (1. kolo) v pořadí - celkem, matematika, český jazyk a literatura
- osobní pohovor (0-10 bodů)

Předpokladem nástupu ke studiu je předložení výučního listu a prokázání úspěšného absolvování 2. pololetí závěrečného ročníku učebního oboru.

Pro zkrácené studium učebních oborů (studium pro absolventy středních škol) - : Podmínkou je, aby uchazeči prospěli ve druhém pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou nebo získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání v oboru kategorie H (z oborů kategorie E jen ve výjimečných případech) – denní forma studia

Základní kritérium - průměrný prospěch v 1. pololetí ve 4. ročníku maturitního studia nebo průměrný prospěch v 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru kategorie H 1,00 – 100 bodů; 3,50 – 0 bodů. Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body. Počet bodů se s průměrem lineárně snižuje.

Uchazečům s maturitním a vyšším vzděláním v oboru dané kategorie se započítá + 25 bodů.

Uchazečům s maturitním vzděláním v jiném oboru a vyučení v oboru dané kategorie se započítá + 15 bodů.

Uchazečům, kteří absolvovali učební obor kategorie E, se žádné body za prospěch nezapočítávají.
O jejich případném přijetí rozhodují body z osobního pohovoru, který je pro tyto uchazeče povinný. (*výjimka viz. poznámky)

Bodová hranice pro přijetí podle základního kritéria bude stanovena po zpracování přihlášek do prvního kola přijímacího řízení a dále vždy po zpracování přihlášek v dalších kolech.

Uchazeči, kteří nesplní základní kritérium, mohou být přijati na základě individuálního posouzení pomocného kritéria.

Pomocné kritérium - osobní pohovor (0-10 bodů)

*) Poznámky:

1) Ředitel školy může v případě nižšího počtu přihlášených uchazečů na maturitní obory, než je plánovaný počet přijímaných žáků, rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky a o přijetí rozhodnout na základě ostatních kritérií.

2) Škola si vyhrazuje právo neotevřít příslušný obor vzdělání a nepřijmout uchazeče, i když splnili podmínky přijímacího řízení, pokud bude počet uchazečů menší než 15 u maturitních oborů a menší než 10 u nematuritních oborů.

3) U uchazečů, kteří na naší škole již studovali a své studium předčasně ukončili z jakéhokoliv důvodu, je žádost o přijetí posuzována individuálně. Přihlíží se k předchozímu průběhu studia na naší škole a podle jeho průběhu jsou uchazeči odečteny body:
- 100b za ukončení na výzvu nebo vyloučení (včetně zahájení řízení)
- 80b za podmíněné vyloučení
- 50b za důtku ředitele školy
- 30b za nižší výchovná opatřeníPlánovaný počet přijímaných žáků:


Obory vzdělání SŠ: Plánovaný počet přijímaných žáků / tříd:

26-41-M/01 Elektrotechnika - 30 žáků 1 třída
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - 30 žáků 1 třída
23-51-H/01 Strojní mechanik - 30 žáků 1 třída
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - 60 žáků 2 třídy
26-51-H/02 Elektrikář silnoproud - 60 žáků 2 třídy
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje - 30 žáků 1 třída
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů - 30 žáků 1 třída
66-53-H/01 Operátor skladování - 30 žáků 1 třída
29-51-E/01 Potravinářská výroba - 14 žáků 1 třída
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - 14 žáků 1 třída
23-43-L/51 Provozní technika - 30 žáků 1 třída
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika - 30 žáků 1 třída
64-41-L/51 Podnikání - 30 žáků 1 třída


V Nymburce dne 29. 1. 2021

_______________________
Ing. Jiří Hubálek
ředitel SOŠ a SOU Nymburk


Soubory ke stažení:Přihláška na SŠ 2021Přihláška na SŠ 2021 (1)Přihláška na SŠ nástavbaPřihláška na SŠ nástavba (1)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj