Rozvoj infrastruktury pro odbornou přípravu – SOŠ a SOU Nymburk

Název projektu: Rozvoj infrastruktury pro odbornou přípravu – SOŠ a SOU Nymburk
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002533
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Zahájení projektu: 1. 8. 2016, ukončení: 31. 12. 2019
Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU


Předmětem projektu „Rozvoj infrastruktury pro odbornou přípravu – SOŠ a SOU Nymburk“ je pořízení zařízení a vybavení pro odborný výcvik a praxi žáků oborů strojírenských a elektrotechnických, a tím zkvalitnění praktické výuky studia. Projekt zahrnuje několik dílčích cílů reflektujících potřeby konkrétních studijních oborů. Veškeré pořízené vybavení a zařízení bude umístěno v prostorách školy a využíváno žáky a studenty SOŠ a SOU Nymburk, žáky ZŠ v regionu zapojených do realizace projektu.
Dílčími cíli projektu jsou:
- Udržení a prohloubení spolupráce mezi střední školou/základními školami a zaměstnavateli.
- Dosažení potřebného propojení teorie a praxe.
- Zvýšení kvality a efektivnosti výuky strojírenských a elektrotechnických oborů pořízením moderního vybavení.
- Soustavný kontakt učitelů odborných předmětů s technologickým rozvojem ve strojírenství.
- Podpora zájmu a informovanosti mladé generace o technických oborech a jejich studiu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj