Úspory energií na VÚS a BIOS - SOŠ a SOU Nymburk

Projekt ,,Úspory energií na VÚS a BIOS - SOŠ a SOU Nymburk“ č.CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001497
Operační program 05 Životní prostředí , prioritní osa 05.5. Energetické úspory, specifický cíl- Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Celková výše nákladů projektu je 45 733 465 ,-Kč z toho je 21 234 113,-Kč nákladů způsobilých a 19 494 197,-Kč nákladů nezpůsobilých.
V rámci projektu jsou realizována opatření ke snížení energetické náročnosti provozu budovy sportovní haly BIOS a víceúčelového sálu. Při modernizaci sportovní haly BIOS dochází k odstranění pláště sportovní haly včetně skleněných výplní, celkovému zateplení obvodových stěn a střechy. Skleněné výplně jsou nahrazeny novými, je vyměněno osvětlení a upravena vzduchotechnika.
U budovy víceúčelového sálu jsou opatření realizována odstraněním boletických panelů, zateplením obvodových stěn a střechy, výměnou osvětlení a oken, úpravou rozvodů topení. V rámci projektu vzniknou cvičné kuchyně a školní kiosek. Na střeše objektu vznikne zelená střecha.
Realizací projektu dochází k k dosažení energetických úspor jednak ve spotřebě energie na vytápění, dále úsporách v osvětlení a v úsporách emisí tuhých znečišťujících látek. Úspory se se promítají nejen ve snížených nákladech na vytápění a elektrickou energii, ale zároveň mají i vysoce pozitivní dopad na životní prostředí.
Termín fyzické realizace projektu : 1.6.2017 - 31.12.2017

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj