Partnerská spolupráce školy se zaměstnavateli v regonu


Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.32/01.0005
Název projektu: Partnerská spolupráce školy se zaměstnavateli v regonu

Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2012
Datum ukončení realizace projektu: 31. 8. 2014
Celkové výdaje projektu: 3 318 168,46 Kč

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Hlavním cílem projektu je zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel s možností uplatnění inovativních forem spolupráce školy se zaměstnavateli ve strojírenských a elektro oborech.
Náplní projektu bude spolupráce v oblasti praxe a teoretické výuky s firmou Misan s.r.o. a Maschinenfabrik Niehoff CZ s.r.o. Základem projektu je realizace výuky v rámci odborného výcviku s praxí na číslicově řízených strojích a možnost výuky CAM programování v řídicím systému Mazatrol.

26.11.2012
V rámci projektu proběhla a stále probíhají školení učitelů a učitelů odborného výcviku, např. programování CAM pro soustruh a pro frézovací centrum, na interaktivní tabuli, která byla dodána škole v rámci tohoto projektu atd.
Upravují se ŠVP pro obory Strojní mechanik a nástavbové studium Provozní technika, kde je do výuky zařazeno CNC obrábění, CAD modelování ve 2D a 3D, CAM programování.
Proběhlo výběrové řízení na dodávku CAM programování obráběcích strojů, poté byl dodán a instalován HW a SW CAM programování Mazatrol Matrix pro soustruh a frézovací centrum firmou Misan s.r.o..
Ve spolupráci s firmou Misan s.r.o. je tvořena příručka BOZP pro výukové dny praxe žáků, která bude probíhat na pracovišti firmy v Lysé nad Labem v rámci odborného výcviku.

5.3.2013
I v období prosince, ledna a února realizuje škola projekt „Partnerská spolupráce školy se zaměstnavateli regionu“ reg.č. 02.1.07/1.1.32/01.0005. Probíhají školení v oblasti programování obráběcích strojů ve firmách Siemens a Misan - CAM EXPRES a CAM MAZATROL. Na základě získaných poznatků jsou vytvářeny nové učební materiály a zpracovávány současně učební materiály zejména ve výuce odborných předmětů. Vznikají metodiky výuky žáků ve firmách Misan a Niehoff. S firmou Niehoff byly stanoveny technologické postupy pro výrobu stroje včetně materiálního vybavení. Zároveň proběhla příprava výběrového řízení na dodání materiálu elektro, hutního a strojního.
Projekt za spolupráce firem Misan s.r.o. Lysá nad Labem a Niehoff a.s. Nymburk bude pokračovat i v dalším období. V dalším období proběhne další příprava učitelů a příprava zapojení žáků do projektu formou exkurzí a školení ve firmách.

30.5.2013
V měsících březen, duben, květen pokračovalo zpracování učebních materiálů, absolvování školení pro multimediální výuku a absolvování odborných školení pro obsluhu CNC strojů.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele hutního, spojovacího a elektro materiálu včetně dodání materiálu. Poznatky ze školení učitelů ve firmách Misan s.r.o. Lysá nad Labem a Niehoff a.s. Nymburk jsou zpracovány do školních vzdělávacích programů studijních a učebních oborů Strojní zámečník, Provozní technika, Elektrotechnika, Elektrikář, Elektromechanik pro stroje a zařízení. Od nového školního roku 2013/2014 budou tyto obory vyučovány podle inovovaných ŠVP s využitím metodik výuky praxe ve jmenovaných firmách. Zároveň je připravována výroba výukového modelu stroje a šesti kusů výukových panelů, které budou vyrobeny žáky pod vedením učitelů OV v rámci odborného výcviku.

30.8.2013
V dalším období od června do srpna 2013 zapracovávali učitelé poznatky ze školení do předmětů školních vzdělávacích programů studijních a učebních oborů strojních a elektro. Zároveň probíhá příprava učebních materiálů (pracovních listů, testů, prezentací, výukových programů), které budou od září 2013 použity ve výuce jednotlivých oborů. Na základě ukončeného výběrového řízení byl v červnu dodán hutní, spojovací a elektro materiál pro výrobu modelu stroje a výukových panelů (KA 3), jejichž výroba začne od září 2013. V srpnu byly dodány přístroje pro doplnění výuky oborů elektro. V přípravném týdnu se konaly schůzky se spolupracujícími firmami (Misan s.r.o., Lysá nad Labem a Maschinenfabrik Niehoff CZ a.s., Nymburk), na kterých byla stanovena organizace a průběh stáží žáků ve firmách.

29.11.2013
Začátkem školního roku bylo zahájeno ve výuce ověřování upravených Školních vzdělávacích programů a výukových materiálů oborů elektro a strojních. Na základě zpětné vazby jsou výukové materiály průběžně upravovány. Zároveň se výuka přesunula více do spolupracujících firem Misan s. r. o. a Niehoff s. r. o. Každý měsíc probíhá ve firmě Misan s. r. o. výukový den, ve kterém se žáci oborů Provozní technika a Strojní zámečník seznamují prakticky s CNC stroji od bezpečnosti práce, základů stavby obráběcích strojů, ustavování strojů, až po měření vlastností a diagnostiku obráběcích strojů.
Ve spolupráce s firmou Niehoff s. r. o. začala výroba modelu stroje a výukových panelů na základě zpracované dokumentace stroje a panelů a technologických postupů výroby. Učitelé výrobu konzultují s pracovníky firmy. Jsou již hotovy nosné konstrukce, rozvaděč stroje, probíhá příprava elektropneumatických systémů pro simulaci řídících procesů stroje a panelů. Učitelé odborného výcviku a žáci pracují na montážní přípravě průmyslových snímačů a jejich nastavení.

V rámci výuky žáci oborů elektrikář a elektromechanik a elektrotechnika absolvují praxi a výukové dny ve firmě Niehoff s. r. o., kde jsou zapojeni do výrobního programu firmy a provádí montážní činnosti pod dohledem instruktora firmy. Praxe ve firmách bude probíhat po celý školní rok.

27.2.2014
Pokračují výukové dny ve spolupracujících firmách. Strojní obory prohlubují znalosti ve firmě Misan s.r.o. Obory elektro poznávají specifika výrobního procesu ve firmě Maschinenfabrik Niehoff (CZ), s.r.o. Souběžně probíhá výroba výukových panelů a modelu stroje, kde je již hotova strojní část. Probíhá instalace elektropneumatických systémů, ovladačů a řídících systémů a jejich vzájemné propojení. Ukázky výroby modelu stroje a výukových panelů shlédli uchazeči o studium při dni otevřených dveří školy.

Souběžně učitelé dokončují učební materiály pro výuku jednotlivých předmětů. U strojních oborů se jedná zejména výuku CAD systémů a obsluhy CNC strojů, u oborů elektro o poznatky o energetických zařízení a elektrických strojích a přístrojích.

22.5.2014
Žáci oborů strojních se zúčastňují výukových dnů a praxe ve firmě Misan s.r.o., kde jsou seznamováni s konečnými detaily programování CNC strojů a přístrojů.
Žáci oborů elektro pronikají do tajů výrobního procesu, zejména dokončovacích operací ve firmě Maschinenfabrik NIEHOFF (CZ), s.r.o.
Probíhá kompletace výukových panelů a výukového modelu stroje propojováním jednotlivých komponentů a ověřováním funkčnosti zapojení sestav.
Probíhají výukové dny základních škol v SOŠ a SOU Nymburk, jejichž součástí je i seznámení žáků ZŠ s obsahem a pomůckami výuky odborného výcviku v SOŠ a SOU Nymburk. Učitelé SOŠ a SOU dokončují učební materiály jednotlivých předmětů a upravují je na základě zkušeností, získaných při jejich používání ve výuce. Výukové materiály vznikají celkem pro 15 předmětů včetně Metodik pro užívání výukových panelů a stroje a Metodik bezpečnosti práce.

3.9.2014
Učitelé strojních a elektro oborů dokončili učební materiály a zároveň je ověřili ve výuce. Na základě získaných poznatků a požadavků EU následně učitelé učební materiály upravili. Současně učitelé výukové materiály utřídili podle předmětů a oborů ročníku.
V měsíci červnu proběhly poslední výukové dny ve firmách Misan s. r. o. Lysá nad Labem a
Maschinenfabrik NIEHOFF (CZ), s.r.o.
Učitelé a žáci elektro oborů dokončili výrobu výukového modelu stroje – propojením všech komponentů a ovládacích panelů a vyzkoušeli jeho funkčnost. Souběžně byla dokončena výroba výukových panelů ve spolupráci s firmou Maschinenfabrik NIEHOFF (CZ), s.r.o., na kterých žáci následně prováděli zkušební zapojení obvodů a ověřovali funkčnost zapojení.
Žáci oborů strojních prohlubovali své znalosti vypracováním programů pro strojní součásti v zadaných úlohách.
Byla provedena celková rekapitulace plnění monitorovacích indikátorů a klíčových aktivit projektu a stavu činnosti pro jejich úspěšné dokončení.
Zároveň byly zahájeny přípravné práce na závěrečné monitorovací zprávě projektu.

Výukové materiály - výstupy projektu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj