Škola pro praxi 2

Název projektu: Škola pro praxi 2
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0015638
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy: Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II v prioritní ose 3 OP


Datum zahájení: 1. 9. 2019
Datum ukončení: 31. 8. 2021 (prodlouženo do 31. 12. 2021)
Celkové způsobilé výdaje: 1 913 261,00Kč
Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání žáků a studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj